David Garrett znowu w Polsce! Wygraj bilety na koncerty

nie
Mamy dla was konkurs z biletami na koncert Davida Garreta!

Studiował w londyńskiej Royal College of Music i Julliard School Of Music, pod kierunkiem wybitnego skrzypka Itzhaka Perlmana.

David Garrett nie ograniczał się jednak do klasycznego repertuaru i zaczął zyskiwać międzynarodową sławę, wykonując po mistrzowsku największe rockowe hity i zacierając granice między Mozartem, a Metallicą.

Podziwiany przez rzesze fanów na całym świecie, łączy w sobie charyzmę gwiazdy rocka z wirtuozerią, której skalę osiągają jedynie najlepsi instrumentaliści naszych czasów.

W Polsce wystąpił w grudniu 2016 roku. W łódzkiej hali Atlas Arena powitało go 6 tysięcy rozentuzjazmowanych fanów. Koncert był tak ogromnym sukcesem, że David Garrett zdecydował się na kolejny przyjazd i odwiedzi nasz kraj w październiku, dając aż trzy występy w ramach trasy koncertowej „Explosive – live 2017”.


DAVID GARRETT & HIS BAND – “EXPLOSIVE – LIVE 2017”
25.10.2017 PL – Kraków Tauron Arena
26.10.2017 PL – Warsaw Torwar
27.10.2017 PL – Gdańsk/Sopot Ergo Arena

Wygraj bilety na koncert!

Wystarczy, że wyślesz do nas SMS, w którym napiszesz, „Który utwór Davida Garretta jest Twoim ulubionym i dlaczego?”, nazwę miasta, w którym chciałabyś pójść na koncert. Wiadomość nie może przekroczyć 160 znaków i nie może zawierać polskich znaków diakrytrycznych. Nagrodzimy najciekawsze odpowiedzi. Zwycięzcy dodatkowo otrzymają możliwość uczestniczenia w próbie dźwiękowej przed koncertem oraz zajrzenia za kulisy.

SMS-y z odpowiedziami prosimy przesyłać pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT), w treści wpisując: DG.[miasto].odpowiedź.imię i nazwisko.

Zamiast [miasto] należy wpisać nazwę miasta, do którego chcecie pojechać na koncert. Przypominamy, że David Garrett wystąpi w Warszawie, Krakowie i Gdańsku.

Konkurs trwa od 04.10.2017 do 18.10.2017r., do godz. 21:00

Do wygrania 15 podwójnych zaproszeń na koncerty Davida Garretta w Polsce (5 podwójnych zaproszeń na koncert 25.10.2017 r. w Krakowie, 5 podwójnych zaproszeń na koncert 26.10.2017r. w Warszawie, 5 podwójnych zaproszeń na koncert 27.10.2017r. w Gdańsku)

Regulamin konkursu na kolejnej stronie artykułu

Regulamin ogólny konkursu SMS-owego
zwanego dalej „Konkursem”

Art. 1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej Organizatorem.
2. Konkurs Organizowany jest na łamach serwisu stronakobiet.pl, zwanego dalej Serwisem, dzienników: Dziennik Bałtycki; Dziennik Łódzki; Dziennik Zachodni; Gazeta Krakowska; Gazeta Wrocławska; Głos Wielkopolski; Kurier Lubelski; Polska Metropolia Warszawska; Dziennik Polski; Express Ilustrowany; Echo Dnia; Gazeta Codzienna Nowiny; Gazeta Lubuska; Gazeta Pomorska; Gazeta Współczesna; Głos - Dziennik Pomorza; Kurier Poranny, zwanych dalej Dziennikami oraz serwisu i gazety naszemiasto.pl, zwanych dalej naszemiasto.pl.
3. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani podmiotów związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny.
5. Konkurs organizowany będzie od dnia 4 października 2017 r. do dnia 18 października 2017 r.
Art. 2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia.
2. Udział w Konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe „Który utwór Davida Garretta jest Twoim ulubionym i dlaczego?”, które zostanie opublikowane w Serwisie, Dziennikach i naszemiasto.pl.
Odpowiedź na pytanie należy wysłać SMS-em na numer podany w niniejszym regulaminie w okresie od 4.10.2017 r. do 18.10.2017 r. do godz. 21:00

Art. 3
Zasady przeprowadzania Konkursu

1. Odpowiedź na pytanie konkursowe należy przesłać za pomocą SMS-a Premium pod numer 72355 (koszt: 2,46 zł z VAT) wpisując prefiks DG, nazwę miasta w którym chcemy iść na koncert Davida Garetta (do wyboru: Warszawa, Kraków, Gdańsk), treść odpowiedzi oraz imię i nazwisko, np. DG.nazwa miasta.odpowiedź.imię i nazwisko.
2. Kwota obejmuje płatność za sms o długości do 160 znaków. W przypadku przekroczenia tej liczby znaków opłata zostanie pobrana za kolejną wiadomość.
3. W odpowiedzi na sms Uczestnik otrzymuje sms zwrotny z podziękowaniem za wzięcie udziału w konkursie bądź sms zwrotny z informacją, że sms jest błędny. 

4. Wysyłając SMS-a Premium, uczestnik Konkursu oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.
5. Zwycięzcą Konkursu zostaje autor najciekawszej odpowiedzi, wyłoniony przez Komisję Konkursową.
6. Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes,
7. Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
8. Uczestnicy mogą wysyłać SMS tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Organizator zastrzega, że uwzględniane są jedynie zgłoszenia wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego Internetu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:
a. biorą udział w Konkursie korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera);
b. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

Art. 4
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane przez Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

Art. 5
Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Komisja Konkursowa po wyłonieniu zwycięzcy/zwycięzców, powiadomi go/ich telefonicznie lub SMS-owo, dzwoniąc na numer, z którego nastąpiło zgłoszenie.
2. W przypadku kontaktu telefonicznego, Organizator kontaktuje się ze zwycięzcą trzykrotnie w przeciągu 4 godzin. W przypadku nieodebrania połączenia, nagroda przechodzi na kolejnego uczestnika konkursu.
3. Lista laureatów zostanie opublikowana 19.10.2017r. w serwisie stronakobiet.pl i serwisie naszemiasto.pl

Art. 6
Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w Konkursie jest 15 podwójnych zaproszeń na koncerty Davida Garretta w Polsce (5 podwójnych zaproszeń na koncert 25.10.2017 r. w Krakowie, 5 podwójnych zaproszeń na koncert 26.10.2017r. w Warszawie, 5 podwójnych zaproszeń na koncert 27.10.2017r. w Gdańsku).
2. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny.
3. Nagroda zostanie wysłana pocztą na adres przesłany SMS-em przez zwycięzcę konkursu. 
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016 r.poz.2032 ze zm.). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 7
Reklamacje

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu powinny być kierowane pisemnie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem nazwy Konkursu.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8
Prawa autorskie

1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik, oświadcza i zapewnia, iż Uczestnik nie będzie naruszał praw, w tym praw autorskich i praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, a treść będzie zgodna z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Publikacja odpowiedzi konkursowej nie będzie rodziła po stronie Organizatora obowiązku wypłaty jakichkolwiek wynagrodzeń osobom trzecim ani Uczestnikowi bądź innego rodzaju odpowiedzialności z tytułu korzystania lub naruszenia praw majątkowych lub osobistych.
2. Jeżeli Organizator w następstwie publikacji odpowiedzi Uczestnika poniesie koszty związane z naruszeniem praw lub dóbr osobistych osób trzecich, niezgodnością z prawem bądź naruszeniem autorskich praw osobistych lub majątkowych twórców – Uczestnik, pokryje te koszty w całości, w tym w szczególności pokryje równowartość wszelkich wydatków powstałych w związku z ustalaniem, czy roszczenia osób trzecich są zasadne, w tym koszty i wydatki na obsługę prawną i zastępstwo prawne. Jednocześnie Uczestnik, zobowiązuje się przystąpić (wstąpić) – jeżeli zaistnieje taka możliwość pod względem procesowym - do ewentualnych postępowań sądowych będących konsekwencją powołanych wyżej naruszeń.
3. Z chwilą przesłania odpowiedzi Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z odpowiedzi (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:
a) pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b) modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie odpowiedzi z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości odpowiedzi lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;
c) trwałe lub czasowe utrwalanie odpowiedzi i zwielokrotnianie odpowiedzi w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;
d) korzystanie z odpowiedzi poprzez m.in. publikowanie odpowiedzi w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;
e) inne niż określone w pkt. d korzystanie z odpowiedzi w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;
f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
g) prawo do udostępniania Odpowiedzi do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;

Art. 9
Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Konkursu. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa oraz na stronie www.stronakobiet.pl/regulaminkonkursu.

Zwycięzcy konkursu

Warszawa:
Joanna Skibińska
Alicja Pilc
Rafał Rembiszewski
Ewa Niewiadomska
Zuzanna Radziszewska

Kraków:
Anna Bojanowska
Szymon Guza
Ewa Brudny
Anna Smorawska
Ewa Kowalska

Gdańsk:
Nina Musiał
Krzysztof Bora
Katarzyna Papunewska
Aleksandra Skorcz
Magdalena Kaczmarek

Wideo

Komentarze 4

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

N
N

No i cóż to?! 19.10. miało być ogłoszenie kto wygrał bilety i co?! Regulamin dłuższy niż cały artykuł, niezłe jaja sobie robicie...

A
A

Nie - nie wiedzą...beznadzieja...

A
A

A może jakieś ciekawsze pytanie? A nie taki suchar?! Słabe...

G
Gość

Czy oprócz tego że studiował i koncertuje wiecie jeszcze coś o nim?
Myślę, że nie. Ten elaborat w postaci tego regulaminu wyssał z was całą wiedzę.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3